25 Tháng Tư 2019
THÔNG BÁO NHẬN ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 2020
Sở Khoa học và Công nghệ nhận đề xuất nhiệm vụ KH&CN (đề tài, dự án) năm 2020 từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2019
Đề xuất đề tài, dự ánKết quả phê duyệt
 Danh sách biểu mẫu Đóng hoặc mở